FØRDEKONFERANSEN 2021: MANGFALD I UTAKT

Dette arrangementet inneholder digitalt innhold (livestreaming eller video on demand)
Arrangementsinformasjon

Det er eit uttalt mål at mangfald skal vere ei synleg og sterk kraft i utvikling av kunst- og kulturlivet. Meininga er at alle skal delta, og at menneske med ulik kompetanse og ulik bakgrunn, etnisitet, kjønn og funksjonsevne skal vere ein naturleg del av all kunst og kultur. Korleis står det i praksis til på dette området i 2021?  

Utfordringar med mangfald i kultursektoren er tema for Førdekonferansen i år. Etter mange år med debatt, er det framleis ikkje sjølvsagt at vi finn tilsvarande tal aktørar i kulturområdet som representerer mangfald i etnisitet, seksualitet, kjønn, eller funksjonsevne som i befolkninga elles. Aktørar som er, eller representerer noko ukjent, utfordrande eller provoserande møter særlege hindringar. Enkelte møter haldningar som både er fordomsfulle, trugande og som kan vere direkte farlege. Kva skjer når kunsten ein skapar vert sett på som ein irritasjon eller ein provokasjon?

Vi inviterer først og fremst kulturarbeidaren sjølv til å svare på spørsmåla våre. Vi ber spanande kunstnarar om å dele sine meiningar om og erfaringar rundt med- og motkrefter i storsamfunnet. Kva går vi glipp av når kulturen framleis er særs einsarta? Gjer det oss til eit fattigare folk? På konferansen vil du møte folk som veit korleis kreativitet og kunstnarlege uttrykk vert påverka av å bli sett i bås og snevra inn til å skulle tolkast innafor rammene til identifiserande nemningar som «den homofile forfattaren» eller «den afrikansk-norske poeten». Til konferansen kjem menneske som har sterke stemmer i denne debatten i det offentlege rom – og som modig gjev uttrykk for meiningane sine.Konferansen vert leia av Maria Utsi.

Førdekonferansen vert arrangert av Førdefestivalen i samarbeid med Vestland fylkeskommune, Høgskulen på Vestlandet og Sunnfjord kommune. Konferansen er støtta av Kulturrådet. 

Maria-Utsi_Øivind-Arvola.jpg-2.jpeg


Maria Utsi skal leie Førdekonferansen 2021. Ho var tidlegare direktør for Festspillene i Nord-Norge, festivalsjef for Varangerfestivalen og leiar for Norges første kulturnæringshage, Hermetikken. Ho vil sleppe til sterke stemmer som flyttar grenser, folk som går ut av komfortsona og som utfordrar sjangerkonvensjonar i sine kunstnarlege virke. 

PROGRAM:

kl. 09.30 Registrering og kaffi

kl. 10.00 Velkomen
Olve Grotle – ordførar Sunnfjord kommune
Arne Osland – styreleiar Førdefestivalen

kl. 10.15 Innleiingsforedrag – Namn og tittel kjem

kl. 10.55 Marte Wilhelmsen Solheim
Leiar ved Senter for innovasjonsforsking og førsteamanuensis ved Handelshøgskulen/Universitetet i Stavanger

MarteSolheimWeb-1-500x591 - fotoJonTrygveTollefsen.jpg


Tittel: «Mangfald og innovasjon»

Marte Wilhelmsen Solheim hevdar at innovasjon er ein sosial prosess der menneske møtest for å løyse noko, og at der du er omgitt av likskap vil du berre produsere variasjonar av det same.

kl. 11.25 Kaffipause

kl. 11.40 Thomas Michael Walle
Sosialantropolog, kjønnsforskar og avdelingsdirektør (Forsking og bevaring) for Musea i Sogn og Fjordane. Walle er også styreleiar i Balansekunst.

Thomas Michael Walle - 753742-1068x1451.jpg


Tittel: «Det privilegerte ubehaget»

Thomas Michael Walle presenterer forsking om likestilling,  nyare innvandring og kva kulturelt mangfald  betyr innanfor kultursektoren. Han hevdar at når utanforskap vert knytt til gruppetilhøyrsle, er det ei utfordring for samfunnet, som krev politiske tiltak og strukturelle endringar.

kl. 12.10 Bjørn Hatterud
Kulturskribent, kunstkritikar, kurator og musikar  

Bjørn Hatterud - foto ToveBreisten.jpg


Tittel: «Mot normalt – Mjøsa, mor og meg»

Bjørn Hatterud vil mellom anna snakke om det å vere ein homo som ikkje passar inn, om funksjonshemmingar og stigmatisert arbeidarklassekultur. 

kl. 12.40 Even Torgan og Tine Skjold
(produsent og manusforfatter) – Antiteateret

Even Torgan.jpg


Tittel kjem

Even Torgan og Tine Skjold har som målsetting å aldri lage teater berre for teaterinteresserte. Dei har lukkast i å lage eit teater som unge publikummarar strøymer til. 

kl. 13.10 Lunsj

kl. 14.00 Danseensemblet Kartellet

Kartelle - kollasj - liggande.jpg


Tone Ingvaldsen og Inge Martin Helgesen kjem frå dansegruppa Kartellet. Å danse staur eller å staure er eit nordnorsk uttrykk for å danse med nokon av same kjønn, menn eller kvinner. Dette var vanleg, mellom anna under Lofotfisket der menn dansa med menn på lik linje med å spele kort, slåst og synge. For første gong har Kartellet også kvinnelege dansarar med i ei framsyning. Vi vil få eit lite innsyn i den inkluderande og danseriske verda deira.

I samtale mellom Maria Utsi og dansarane får vi høyre meir om bakgrunnen for Kartellet si kunstnariske verksemd. 

kl. 14.30  Camara Lundestad Joof
Scenekunstnar og dramatikar

Camara Lundestad Joof.jpg


Tittel: «Å dele ubehaget»

Camara Lundestad Joof skildrar korleis rasismen ho opplever infiserer kvardagen og styrer tankane hennar. Ho hevdar at vi må gjere ubehaget kollektivt, ikkje individuelt, slik at vi kan bere det saman. Vi må ta felles ansvar. Vi treng ikkje meir dårleg samvit, men handlingskraft.

kl. 15.00 Osama Shaheen
Grunnleggar og redaktør for det nye, norsk-arabisk tidsskriftet DER. Styremedlem i Tekstalliansen og Regnydagene i Bergen. 

Osama Shaheen - frå Linkdn.jpg


Tittel: Flyktningar og diskursen som gjev framtidsfrykt

kl. 15.30 Cliff Moustache
K
unstnarleg leiar Nordic Black Theatre. Mottakar av Norsk Kulturråds ærespris 2020. 

Cliff Moustache.jpg


Tittel: «Vi er blitt mange, og mange er framleis usynlege»

kl. 16.00 Slutt


Utfyllande informasjon og eventuelle endringar finn du på på fordefestival.no.    

kursogkonferanse

Restriksjoner

Alle publikummarar vert oppmoda om å halde seg heime om ein kjenner symptom på Covid-19.
Det same gjeld om du er i karantene, eller av annan grunn kan utgjere ein smitterisiko for andre.
Førdefestivalen tek ytterlegare atterhald for nye påbod og restriksjonar frå kommunalt eller statleg hald.

Ansvarsfraskrivelse

Selde billettar vert berre refunderte om arrangementet vert avlyst. Arrangøren tek atterhald om dei til ei kvar tid gjeldande restriksjonar og påbod for kulturarrangement. Om restriksjonar eller påbod krev at arrangementet må gjennomførast med eit lågare publikumstal enn selde billettar, vil vi prioritere dei første som kjøpte billett.